logo

Privacy Statement

Bloemendaal Consultancy b.v. is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Wij zijn zogezegd verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In dit Privacy Statement beschrijven we welke informatie we verzamelen, van wie, wanneer, hoe en waarom we dat doen. Deze informatie wordt met de grootst mogelijke zorg beveiligd, geheel volgens de eisen die de AVG hieraan stelt. In dit Privacy statement leggen we uit hoe we daarmee omgaan.

 

Wat we doen

Vanuit onze vestiging in Heerenveen houden we ons bezig met het maken van interessante matches van talenten (professionals) met de meest uiteenlopende IT opdrachten. Om dit te doen beschikken wij over informatie van zowel talenten als de opdrachtgevers. Wij garanderen dat we hier uiterst zorgvuldig en discreet mee zullen omgaan waarbij we rekening zullen houden met de belangen van alle betrokkenen.

Van wie verzamelen wij gegevens

A) Bezoekers van de website.

Met de grootst mogelijke zorg waarborgen wij de privacy van bezoekers van deze website. Uiteraard ben je van harte welkom om deze website te bezoeken en ook zo vaak als je wilt.

Als je onze website bezoek, verzamelen we informatie dat is gerelateerd aan het type apparaat, je browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie stelt ons beter in staat om de website continu te verbeteren zodat het voor jou makkelijker wordt om onze website te gebruiken en zo kunnen we jou ook beter van dienst zijn.

De informatie verwerken we;

 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.


B) Sollicitanten, talenten/professionals, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, klanten of andere personen.

Om ons werk zo goed mogelijk te doen verwerken we je gegevens met de uiterste zorgvuldigheid. We verzamelen en verwerken deze gegevens ten behoeve van een optimale dienstverlening. Hieronder valt werving en selectie, bemiddeling, detachering, in- en doorlenen. Ook verzamelen en verwerken we gegevens voor jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, in gevallen van re-integratie of loopbaanbegeleiding en voor eventuele outplacementtrajecten. Ook voor onderzoek, degelijke advisering, planning en voor de personeels- en salarisadministratie verwerken wij je gegevens.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom we je gegevens verwerken), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid geven kan. Als je jonger bent dan 16 jaar hebben wij toestemming van je ouders of van iemand die de ouderlijke verantwoording draagt nodig.


C) Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom we je persoonsgegevens verwerken) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • Op grond van jouw toestemming.


Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Om ons werk zo goed mogelijk te doen verwerken we je gegevens met de uiterste zorgvuldigheid. We verzamelen en verwerken deze gegevens ten behoeve van een optimale dienstverlening. Hieronder valt werving en selectie, bemiddeling, detachering, in- en doorlenen. Ook verzamelen en verwerken we gegevens voor jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, in gevallen van re-integratie of loopbaanbegeleiding en voor eventuele outplacementtrajecten. Ook voor onderzoek, degelijke advisering, planning en voor de personeels- en salarisadministratie verwerken wij je gegevens.

Je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • Jou passende aanbiedingen te kunnen doen en om je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en onze overige activiteiten en om deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en talenten. Dit gebeurt voor een deel geautomatiseerd maar ook door onze medewerkers.
 • Voor bemiddeling van een opdracht jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referenties, sociale media (als dat voor de functie relevant is en vooraf is aangegeven), etc.
 • Een werknemers- of bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de daarvoor noodzakelijke en relevante administratie uit te voeren
 • In een overeenkomst de opdracht met de opdrachtgever te kunnen vastleggen en om de daarin gemaakte afspraken te kunnen nakomen.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Hieronder vallen opleidings-, en trainingsgegevens, diplomering en certificering, etc.
 • De managementinformatie up-to-date te houden.
 • Bij een werknemersrelatie met jou de wet- en regelgeving te kunnen naleven.


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw gegevens bijvoorbeeld als jij onze website bezoekt of als je je gegevens invult of achterlaat op onze website, of wanneer je je op andere wijze bij ons aanmeldt of wordt aangemeld omdat je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Als wij je gegevens niet direct van jou zelf hebben gekregen maar van:

 • Sociale media, en alleen dan wanneer wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en/of in een mogelijke samenwerking. Alleen in dat geval kunnen we je benaderen. Als blijkt dat je geen interesse hebt, kunnen wij relevante gegevens verwerken om er voor te zorgen dat je niet (meer) door ons wordt benaderd.
 • door jou opgegeven referenties die jouw persoonlijke informatie verstrekken.
 • klanten waar je werkt of hebt gewerkt persoonlijke informatie over jou met ons delen.
 • leveranciers wanneer er sprake is van een in-en doorleensituatie. Met de leverancier is in dat geval afgesproken dat deze jou wijst op ons privacy statement.

 

Welke gegevens verwerken we

Op onze website kun je (persoons)gegevens invullen voor verschillende doeleinden. In lang niet alle gevallen zullen wij die gegevens verwerken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk de manier waarop je onze website gebruikt en welke dienst je van ons gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
 
De doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken zijn divers. We doen dit onder andere om professionals te matchen aan interessante opdrachten maar ook om overeenkomsten die we zijn aangegaan naar behoren uit te voeren. De wet verplicht ons ook om in bepaalde gevallen gegevens te verwerken en het kan voorkomen dat we gegevens verwerken gebaseerd op het gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij zoals bijvoorbeeld een opdrachtgever. In beginsel verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens tenzij dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 
De volgende persoonsgegevens worden onder andere door ons verzameld en verwerkt:
 
Als je bemiddeld wilt worden of je solliciteert bij ons:
Je solliciteert bij ons of je geeft aan via ons ingezet te willen worden als professional slaan we je gegevens op om met je in contact te komen en te blijven voor wanneer de situatie zich voordoet dat wij jou een passende functie kunnen aanbieden of als we een interessante opdracht voor je hebben, nu of in de toekomst. Het gaat dan om onderstaande gegevens:
 
 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Curriculum Vitae (CV) met gegevens over je arbeidsverleden, trainingen en opleidingen
 • Motivatie en beschikbaarheidsdatum.
 • Welke dienstbetrekking je naar op zoek bent; vast, tijdelijk of een afgebakende opdracht
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn voor beoordeling van geschiktheid, bijvoorbeeld je LinkedIn-profiel, referenties en getuigschriften.
 
Je kunt er op rekenen dat wij de gegevens die je aan ons verstrekt naast bovengenoemde gegevens tevens met de uiterste zorgvuldigheid opslaan. Als je dit doet veronderstellen wij dat dit vrijwillig is gebeurt en je er geen bezwaar tegen hebt dat we die gegevens ook verwerken. Indien wij nog meer gegevens van je nodig hebben zal dat altijd in overleg met jou verwerkt worden.
 
Als je voor ons aan de slag gaat of bent:
Je gaat bij of via ons starten! In dat geval zullen we meer gegevens van je verwerken. Dat doen we om aan onze verplichtingen te voldoen richting jou maar ook richting de belastingdienst. Tevens omdat we contracten opmaken waar we ons vervolgens aan kunnen houden. Naast de gegevens die we al van je hebben gekregen, verwerken we in dat geval de volgende gegevens:
 
 • Vaststelling identiteit
 • Gegevens gerelateerd aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG
 • Uittreksel KvK
 • BTW nummer
 • Urenstaten
 • Facturen
 • IP-adres
 
Als je een zakelijke relatie van ons bent:
Wij werken samen. Je bent contactpersoon van één van onze partners of opdrachtgevers. In dat geval verwerken wij jouw gegevens. Dat doen we om in contact met je te komen en blijven over deze samenwerking. Dat doen we om aanbiedingen te kunnen doen en/of voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een (opdracht)overeenkomst aan te gaan en te onderhouden. De gegevens die we hiervoor verwerken zijn:
 
 • Naam,
 • Functie,
 • Telefoonnummers,
 • E-mailadres en andere contactgegevens,
 • Relevante gegevens over de organisatie waarmee samen wordt gewerkt.
Wij onderhouden persoonlijk contact met onze zakelijke relaties. Hiervan kunnen relevante notities worden gemaakt ten behoeve van een zo goed mogelijke samenwerking. Gegevens van de door jou aangeboden kandidaat worden ook verwerkt. We gaan er van uit dat je de kandidaat daarvan op de hoogte hebt gebracht en dat de kandidaat daarmee heeft ingestemd.
 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

 
Opdrachtgevers, partners, professionals:
Er komt een aanvraag die jou op het lijf geschreven is dan kunnen wij jou aanbieden. Dit doen we nooit zonder dat je daarvan op de hoogte bent en altijd in overleg. We delen in eerste instantie ook nooit meer dan alleen je beschikbaarheid, je CV met daarin je naam, woonplaats en je motivatie. De opdrachtgever heeft voor jou gekozen en je mag starten. In dat geval zullen wij meer gegevens gaan delen met de opdrachtgever of partner. Uiteraard ben je daar dan van op de hoogte gebracht. Andersom komt ook voor. Het kan gebeuren dat we gegevens van contactpersonen van een opdrachtgever of partner delen met een professional. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg. In eerste instantie zullen we alleen je naam doorgeven en indien nodig je telefoonnummer en je e-mailadres. Dit komt voornamelijk voor wanneer er sprake is van een aanvraag waar één van onze professionals voor in aanmerking komt en er dient hiertoe een contactafspraak worden gemaakt tussen partijen.
 
Verwerkers:
Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die persoonsgegevens verwerken op ons verzoek. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensverwerking van toepassing.
 
Andere verantwoordelijke dienstverleners:
Er bestaan ook samenwerkingsverbanden tussen ons en andere verantwoordelijke dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn opleidingsinstituten, trainingsinstituten, bureaus die worden ingeschakeld voor advies. Deze samenwerkingsverbanden zijn allen op basis van heldere afspraken met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Het delen van persoonsgegevens met deze partijen zal altijd in overleg met betrokkenen plaatsvinden.
 
Tot slot zullen wij alleen persoonsgegevens met politie en/of justitie delen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
 
We zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is bewaren om jou de diensten te leveren waarvoor jij je bij ons hebt aangemeld.
 
Indien je bemiddeld wilt worden of je solliciteert bij ons, zijn jouw bemiddelingsgegevens beschikbaar tot een jaar na je aanmelding.
 
Wanneer je als kandidaat geïntroduceerd bent (geweest) bij (potentiële) opdrachtgevers of partners van Bloemendaal Consultancy b.v. dan zijn jouw persoonsgegevens nog 12 maanden na het moment van introductie beschikbaar.
 
Wanneer je door Bloemendaal Consultancy b.v. bemiddeld bent geweest vragen wij weer om jouw toestemming om je gegevens te bewaren om in de nabije toekomst weer te kunnen samenwerken. Wil je dat niet dan verwijderen wij alle gegevens op datgene na wat wij voor de belastingdienst dienen te bewaren. De bewaartermijn daarvoor is zeven jaar en dat gaat in op het moment dat je opdracht is gestopt. Na deze bewaartermijn zal alles worden verwijderd.
 
Na afloop van genoemde termijnen word je weer om toestemming gevraagd om je gegevens te bewaren om je in de toekomst relevante aanbiedingen te kunnen doen. Als je dit niet wilt of indien je niet meer door ons bemiddeld wilt worden, kun je jezelf laten uitschrijven. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar administratie@bloemendaalconsultancy.nl. Dan zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.
 
Als je een zakelijke relatie van ons bent dan worden de gegevens van de contactpersoon zolang bewaard als deze relevant zijn voor het doel waarvoor het is vastgelegd. De zakelijke
 
contactgegevens zullen worden geanonimiseerd of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben of als je daar om verzoekt.
 

Jouw rechten: Inzage, Wijzigen, Vergetelheid, Dataportabiliteit en Bezwaargegevens

Het is belangrijk te weten wat je rechten zijn, dat vinden wij ook. Daarom het volgende:
 
Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens die wij verwerken. Indien je jouw eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt een aantal gegevens zelf wijzigen.
 
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen, aanvullen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Bloemendaal Consultancy b.v. Bij een dergelijk verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Je verzoek kan worden afgewezen indien Bloemendaal Consultancy b.v. daartoe het wettelijk recht heeft.
 
Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen de wijze waarop wij gegevens verwerken of een melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging

Bloemendaal Consultancy b.v. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met Bloemendaal Consultancy b.v. een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.
 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Bloemendaal Consultancy b.v., dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@bloemendaalconsultancy.nl of Bloemendaal Consultancy b.v. t.a.v. afdeling Administratie, Businesspark Friesland-West 41, 8447 SL, Heerenveen.
 
Is er sprake van of een vermoeden van een data-lek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via administratie@bloemendaalconsultancy.nl
 

Wijzigingen

Bloemendaal Consultancy b.v. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig te lezen. Deze versie is opgesteld in augustus 2020.
 

Cookies

www.bloemendaalconsultancy.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.
 
Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.
 
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.
 
Cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor het gebruik van de website.
 
We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website en het gebruikersgemak te verbeteren.
 
Cookies maken het mogelijk om informatie van onze site te delen op sociale media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.
 
Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.
 

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
 
Bloemendaal Consultancy b.v. maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Laatste versie augustus 2020