Privacy verklaring

Privacy verklaring
Bloemendaal Consultancy B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. Je ge-gevens zijn uiterst waardevol en essentieel om ons werk te kunnen doen. Daarom doen wij er alles aan om te zorgen dat jouw persoonlijke informatie bij ons veilig is. Wij zullen jouw gegevens met hetzelfde respect behandelen als dat wij dat van anderen verwachten als het om onze gegevens gaat.

Bloemendaal Consultancy bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze priva-cyverklaring wordt Bloemendaal Consultancy bv bedoeld:
Bloemendaal Consultancy bv
Businesspark Friesland West 41
Tel. 085-0160480

Yvonne Bloemendaal is onze functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via e-mail: yvonne@bloemendaalconsultancy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. Je kunt deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals je werkgever of een andere partij waarmee je een zakelijke relatie hebt. Wij verzamelen ook gegevens uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld LinkedIn.

Wanneer je gegevens worden opgenomen in ons bestand, wordt altijd om toestemming gevraagd. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):
• voor- en achternaam;
• adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens;
• geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
• nationaliteit, ID-bewijs;
• rijbewijs;
• werkvergunning;
• pasfoto;
• curriculum vitae (CV), je genoten opleidingen en werkervaring;
• getuigschriften en referenties;
• overige gegevens die je ons hebt verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens
Van medewerkers (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN). Deze dienen we te verwerken om tot een (arbeids)overeenkomst over te gaan.

Doel en rechtsgrond van persoonsgegevensverwerking
Onze bedrijfsvoering bestaat uit bemiddeling voor mensen op de arbeidsmarkt.
Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat je bij ons ingeschreven wordt.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om:
• geschikte aanvragen van onze opdrachtgevers en/of informatie over onze dienstverle-ning te kunnen verstrekken;
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
• een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
• voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
• het versturen van onze nieuwsbrief;
• wet- en regelgeving na te kunnen komen;

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende:
• uw toestemming, indien je die hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen;
• het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
• bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van je BSN als je bij ons in loondienst treedt;
• bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door:
• kandidaten in ons bestand op te nemen, die via tussenpersonen en fora te kennen hebben gegeven open te staan voor inzet bij een opdrachtgever;
• contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming (op basis van profilering)
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat houdt in dat wij niet met jouw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die je aanmerkelijk kunnen treffen of mogelijk voor jou rechtsgevolgen hebben.

Met wie delen wij je persoonsgegevens
Wij geven geen persoonsgegevens aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie.
Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met jouw gesloten overeenkomst, wanneer de wet ons daartoe verplicht of wanneer je daarvoor
uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij geven alleen je daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens door aan mogelijke opdrachtgevers om te kunnen beoordelen of zij je willen inzetten en, als je wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

Wij blijven verwerkingsverantwoordelijk, ook wanneer wij een deel van de verwerking uit handen geven. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Vanzelfsprekend zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
Van medewerkers (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Wanneer je hebt aangegeven dat je wilt worden opgenomen in ons bestand van kandidaten, bewaren wij jouw gegevens totdat je aangeeft dat niet meer te willen. We kunnen ook je gegevens verwijderen als wij zelf aangeven dit te zullen doen. Wanneer de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, zullen wij de wet volgen.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
• Je hebt het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van je persoonsgegevens.
• Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Je hebt het recht om de eerder door jou gegeven toestemming weer in te trekken. Dit heeft geen invloed op reeds plaatsgevonden verwerkingen.

Wij wijzen je er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij je graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op met in-fo@bloemendaalconsultancy.nl of telefoonnummer 085-0160480.

Wij wijzen je er ook op dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens als medewerker (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel) noodzakelijk is om je te kunnen aanbieden bij mo-gelijke opdrachtgevers en om aan een eventuele inzet uitvoering te kunnen geven. Als je deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij je niet aanbieden of inzetten bij mogelijke opdrachtgevers.

Vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085-160480 of email in-fo@bloemendaalconsultancy.nl. Je kunt je klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum
Deze privacyverklaring is opgemaakt op 15 mei 2018. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij je aan deze regelmatig te raadplegen.